Ένωσις Νέων ΤRUST Λευκωσίας

Πρακτικά A΄ Συνελεύσεως κατά την 19.9.24 εν Λευκωσία.

Συνελθόντες άπαντες οι υπογεγραμμένοι - μέλη της Ενώσεως “Trust” Λευκωσίας εις κοινήν σύσκεψιν εν Λευκωσία τις 19.9.24 ομοφώνως απεφασίσαμεν την ίδρυσιν της ως άνω οργανώσεως “TRUST” Ε.Δ.Ο.Κ.Ο.Δ.Ε επί τη βάσει του ψηφισθέντος καταστατικού ημ/νίας 19.9.24 και σημειουμένου δια του γράμματος Α´ και εις ένδειξιν υπογράφομεν.

Εν Λευκωσία τη 19.9.24
Ισχύς μας η Δύναμίς μας

Υπογραφαί